Menu
Your Cart

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО АДРЕС
При поръчка над 199лв

Общи условия

Към клиентите на електронен магазин MaxLight.BG с електронен адрес: www.maxlight.bg 
І. ПОНЯТИЯ: 
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия с цел постигане на яснота и краткост са използвани със следното значение: 
а/ Търговец - търговско дружество с наименование „МАКС ЛАЙТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: България, гр. Добрич 9300, бул. „25 септември” No 64  и ЕИК 202218875; 
 б/ Стока - всеки от предлаганите онлайн артикули в електронния магазин на Търговецa, описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена;
в/ Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента;
г/ Клиент - всяко лице, което е закупило или е направило заявка да закупи стока от електронния магазин на Търговеца; 
д/ Електронен магазин-виртуален магазин с електронен адрес www.maxlight.bg собственост на Търговеца; 
е/ Цени – сумата, обозначена по ясен и разбираем начин под всеки един от артикулите, и/или допълнително договорена в заявката, без да е включена цената за доставка, съставлява крайната цена.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя стоки и услуги на Клиентите си, посредством своя електронен магазин. Тези условия обвързват всички Клиенти. С натискане на бутона „поръчвам“, Клиентът се съгласява изцяло, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.maxlight.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Tърговеца.
3. След кликане на бутона "поръчвам", Клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката за пазаруване. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
4.Търговецът има правото да прави промоционални предложения, отстъпки, премии и подаръци, като ги обявява на страницата на електронния магазин.
5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в брой при доставка – наложен платеж, в български левове. 

III. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА: 
1. Всяка заявка за покупка от Търговеца чрез електронния магазин се подава и осъществява в изпълнение на настоящите Общи условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, заплатило цената на заявената за закупуване стока.
 2. Клиентът подава заявка чрез попълване на електронна бланка, публикувана на станицата на електронния магазин www.maxlight.bg . В заявката задължително следва да се посочат: трите имена, адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.
 3. В момента на извършване на заявката Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента.

 IV. ДОСТАВКА: 
1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 /седем/ работни дни, освен в случаите по т. 3 от раздел III от настоящите Общи условия, като срокът започва да тече от потвърждаването на поръчката. Вие потребителите трябва да знаете че доставката на всеки един продукт от нас до вас минава през много фази и етапи като: приемане и обработване заявката ви, изпращане запитване за наличност /работим с различни производители или дистрибутори от цял свят, всеки с различен начин и подход за работа/, връща ни се отговор за срока на изработка и доставка на избрания продукт, осъществяваме обратна връзка с вас и евентуално потвърждавате или капарирате заявката си/ при по-големи или специални поръчки/, след това ние потвърждаваме заявката на нашите партньори и доуточняваме всички детайли за изработка, транспорт, доставка....... и ако не ни попречи дедено събитие или непредвидено обстоятелство maxlight.bg ще финализира заявката в срок. 
2. Доставката се извършва чрез услугите на куриер/спедиторско дружество и е за сметка на клиента, освен в случаите, в които Търговецът промотира безплатна доставка при определени условия. 
3. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката. 
4. Задължение на Търговеца е да достави стоката в подходяща опаковка. 
5. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 
6. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът се освобождава от отговорност. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
7.а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. 
7.б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. 
7.в. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение. 
8. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Търговеца не възниква задължение за предаване на стоката. 

V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА: 
1. Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. 
2. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе за невъзможност за връчване на пратката не по вина на Търговеца, последният се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.
3. При доставка с наложен платеж стоката се предава само след заплащане от страна на Клиента или от друг получател в брой, в български лева на сумата по наложния платеж, посочен в товарителницата на пратката. 

VI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
1. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български левове, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи. 
2. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установена от транспортната фирма тарифа, която е обявена на интернет страницата на същата. 
3. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. 

VII. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ: 
1. Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Добрич, бул. „25 септември” No 64, на тел. 0885337135 или имейл: office@maxlight.bg.
2. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци. 
3. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол по т.2, раздел VII, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. 

VIII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА 
1.Потребителят/клиентът има възможност да разглежда, да 
поръчва обявените стоки на страницата на интернет магазин www.maxlight.bg.
2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 
3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на MaxLight.bg.
4. Потребителите на магазина нямат право:
 а. Да ползват автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от www.maxlight.bg.
б. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
в. Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
г. Да не накърнява доброто име на останалите потребители; 
д. Да зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на сайта.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА 
1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.maxlight.bg.
3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговецът да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.maxlight.bg.
 4. Търговецът се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 5. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. 
6. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани. 
7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail: : office@maxlight.bg. Всички цели, за които Търговеца ще използва информацията са съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
8. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.
 
X. ЛИЧНИ ДАННИ 
1.Търговецът гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговоецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 2. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Според законите на Република България, за да ви издадем фактура ще са ни необходими вашето ЕГН или ДДС номер и ЕИК на вашата фирма. 

XI. ИЗМЕНЕНИЯ: 
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца; Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ: 
1. „МАКС ЛАЙТ” ЕООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0885337135. 
2. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите. 
3. „МАКС ЛАЙТ” ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Търговеца. 
4. „МАКС ЛАЙТ” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „МАКС ЛАЙТ” ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
 5. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.